CODE OF BUSINESS CONDUCTCODE OF RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT

har upprättat denna uppförandekod för att skydda de mänskliga rättigheterna, främja rättvisa, anställningsförhållanden, säkra arbetsförhållanden, ansvarsfull hantering av miljöfrågor samt höga etiska normer.

Bazaar Wine & Spirits AB stödjer FN:sGlobal Compact, som bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s konvention mot korruption, Internationella Arbetsorganisationens (ILO) konventioner om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och Riodeklarationen om miljö och utveckling. För att tydliggöra detta åtagande är denna uppförandekod baserad på Global Compacts tio principer.

Bazaar Wine & Spirits AB ställer krav på att dess leverantörer ska bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. För Bazaar Wine är det viktigt att Bazaar Wines leverantörskedja inte agerar på ett sätt som strider mot principerna i denna uppförandekod.

Leverantör som tillhandahåller produkter eller tjänster till Bazaar Wine ska följa samtliga lagar och regler som är tillämpliga för deras verksamhet, samt ställa motsvarande krav på sina egna leverantörer. Bazaar Wine & Spirits AB förväntar sig att leverantörer och deras underleverantörer följer denna uppförandekod, även om den föreskriver en högre standard än vad som krävs i nationella lagar eller föreskrifter.


Uppförandekoden ska tillämpas inom leverantörens alla verksamheter, inklusive tillverkning, leverans, försäljning och support


På begäran från Bazaar Wine & Spirits AB ska leverantören informera om vilka företag som är underleverantörer i förhållande till Bazaar Wine samt fylla i och tillhandahålla särskilt dokument som bekräftar leverantörens status i frågor som rör ansvarsfullt bedriven verksamhet.

Om det förekommer avvikelser mot denna uppförandekod, uppmuntras såväl Bazaar Wines medarbetare som leverantörens medarbetare att rapportera avvikelserna till Bazaar Wines inköpschef, eller hållbarhetsansvarig. Uppgifterna behandlas konfidentiellt. Leverantören åtar sig att inte eftersöka eller vidta åtgärder mot personer som rapporterar avvikelser.
 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Bazaar Wine förväntar sig att leverantören respekterar alla internationellt erkända mänskliga rättigheter och strävar efter att följa dessa principer, även när man står inför motstridiga krav.

ARBETSNORMER

Antidiskriminering

Bazaar Wine förväntar sig att leverantören behandlar alla anställda med respekt och värdighet.

All form av diskriminering baserad på partiskhet eller fördomar är förbjuden, såsom diskriminering baserad på kön, personer med könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, graviditet, föräldraskap, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Bazaar Wine förutsätter att anställda med samma kvalifikationer, erfarenheter och prestationer får likvärdig lön för likvärdigt arbete i jämförelse med andra som utför samma arbete under liknande arbetsförhållanden.

 Barnarbete
Leverantören åtar sig att inte anställa personer i strid med tillämplig lag och internationella konventioner och säkerställa att så inte heller sker hos underleverantörer. Den lägsta tillåtna åldern för anställning är då den obligatoriska skolgången har avslutats, eller inte under 15 år.

En person under 18 år får inte anställas för farligt arbete eller ett arbete som är oförenligt med barnets fysiska, mentala, själsliga, moraliska eller sociala utveckling.

Tvångsarbete
Tvångsarbete eller påtvingat arbete får inte tillämpas och anställda är fria att avsluta sin anställning efter överenskommen uppsägningstid, i enlighet med nationell lag eller avtal. Arbetsgivaren får inte kräva att anställda deponerar pengar eller identitetshandlingar hos dem för att få anställning.

Minimilön
Lön för normal arbetstid, övertidsarbete och annan övertidsersättning ska minst uppgå till det högsta av de minimibelopp som föreskrivs enligt lag eller som sådan ersättning som normalt tillämpas i leverantörens bransch. Rättsstridiga, obehöriga eller disciplinära löneavdrag är inte tillåtna.

 Arbetstider
Leverantören ska uppfylla tillämplignationell lagstiftning och branschstandarder avseende arbetstid och allmännahelgdagar. En normal arbetsvecka ska inte överstiga 48 timmar. Arbetstidutanför den normala arbetsveckan ska vara frivillig om inte kollektivavtaltillåter obligatorisk övertid. Om det inte finns exceptionella omständigheterska arbetsveckan inklusive övertid inte överstiga 60 timmar. 


HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

Leverantören ska minst följa tillämpligalagar och bestämmelser beträffande arbetsmiljö och arbetsförhållanden.Leverantören ska prioritera arbetarnas hälsa och säkerhet. Detta innebär blandannat att leverantören ska tillse att ändamålsenliga skydd används, att användutrustning och byggnader är säkra, och att farliga substanser och farligtavfall hanteras på ett säkert sätt. Det ska vidare finnas tydliga regler ochrutiner för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen som efterlevs.

Om leverantören tillhandahåller bostäder för anställda ska dessa vara säkra, hygieniska och geutrymme för personlig integritet.

Föreningsfrihet
Samtliga anställda ska ha rätt att fritt bilda, ingå i och organisera fackföreningar samt att förhandla kollektivt med leverantören. Leverantören ska inte på något sätt hindra upprättandet, upprätthållandet eller administrationen av sådana arbetstagarorganisationer eller kollektivavtals förhandlingar. Leverantören ska inte heller vidta disciplinära eller diskriminerande åtgärder mot personal som organiserar arbetstagare eller personal som är anslutna till en fackförening.

Antikorruption

Leverantören ska följa tillämpliga antikorruptionslagar samt god sed på området. Eventuella gåvor och aktiviteter som leverantören överväger att tillhandahålla eller erbjuda Bazaar Wines medarbetare ska vara måttfulla och får inte riskera att otillbörligen påverka Bazaar Wines medarbetare i deras tjänsteutövning. Vid eventuella tveksamheter om ifall en gåva eller en aktivitet strider mot Bazaar Wines interna riktlinjer ska leverantören kontakta Bazaar Wines inköpsansvarig för vägledning. 

Hållbar miljö

Bazaar Wine förutsätter att leverantören, där så är tillämpligt, har upprättat policyer och genomför utbildningar i syfte att främja en hållbar miljö och minimera negativ påverkan på miljön. Bazaar Wine förutsätter vidare att policyerna efterlevs. 

Leverantörens policydokument bör, där så är tillämpligt, minst innehålla en beskrivning av hur leverantören i förekommande fall har tillsett att de produkter som leverantören tillhandahåller:

när de tillverkas, används, konsumeras eller slutligen destrueras påverkar miljön så lite som möjligt och med minsta möjliga resursförbrukning,
inte är skadliga för användarna,
inte innehåller icke godkända kemikalier.

Bazaar Wine förutsätter vidare att leverantören, ifall så är lämpligt med hänsyn till dess verksamhet, har upprättat miljödeklaration. Sådan miljödeklaration ska på begäran tillhandahållas Bazaar Wine.

 Uppföljning och kontroll

Leverantören är skyldig att tillse att kraven i uppförandekoden efterlevs även av dess underleverantörer. Om leverantören upptäcker att underleverantör bryter mot bestämmelserna i uppförandekoden åtar sig leverantören att informera Bazaar Wine, tillse att åtgärder vidtas för att rätta till problemet på ett sätt som inte förvärrar påverkan på miljön eller den sociala situationen för de anställda som berörs, samt följa upp att så har skett.

 
Om brister fortfarande finns efter att detta har påtalats ska underleverantören bytas ut.


Bazaar Wine förbehåller sig rätten att, själv eller genom oberoende tredje part, genomföra kontroll och uppföljning av leverantören, för att försäkra sig om efterlevnad av denna uppförandekod. Det innebär, men är inte begränsat till, att leverantörer på begäran ersättningsfritt ska tillhandahålla lämpliga resurser, en förteckning överanställda, arbetstid och lönelistor, dokumentation över skador och olycksfall i samband med arbetet, information om vilka förebyggande åtgärder som vidtagits, samt genomförda brandskyddsåtgärder och utrymningsövningar. Leverantören ska också verka för att uppföljning och kontroll kan ske hos eventuella underleverantörer.

Leverantören är inte skyldig att ge Bazaar Wine tillgång till sin kostnadsstruktur eller information om andra kunder. Bazaar Wine skall följa av leverantören ställda säkerhetskrav vid uppföljning och kontroll enligt denna punkt.