Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Bazaar Wine & Spirits Sweden AB

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Bazaar Wine & Spirit AB org nr: 559200-6380 är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter i samband med tjänsten som erbjuds: inköp av produkter, fakturering mm. Bazaar Wine & Spirit AB ansvarar därmed för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Den här personuppgift spolicyn beskriver Bazaar Wine & Spirit AB behandling av dina personuppgifter och är till för att du ska känna dig trygg med att Bazaar Wine & Spirit AB hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Inom ramen för Bazaar Wine & Spirit AB verksamhet kan det förekomma personuppgifter som avser t.ex. för- och efternamn, personnummer eller organisationsnummer, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress, m.m.

Saknar du svar på någon fråga får du gärna kontakta oss på Bazaar Wine & Spirit AB. Information om hur du kontaktar Bazaar Wine & Spirit AB finns under rubriken (Kontaktuppgifter) nedan.

VARFÖR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER, DEN LAGLIGA GRUNDEN, VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR OCH LAGRINGSPERIODEN.

Ändamål
För att administrera användarkonto och för att kunna skicka erbjudanden till dig, för att förbättra vår service.

Behandlingar som utförs är:
Nyhetsbrev, vintips, tävlingar, inbjudningar till vinmässor och vinprovningar.

Kategorier av personuppgifter
Namn, Kontaktuppgifter, Personnummer, Adress, Köphistorik, Betalningshistorik, Betalningsinformation'

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Vi samlar in information som du uppgett genom att du i kommunikation med oss själv uppgett dina kontaktuppgifter samt inhämtning från upplysningsföretag. Vi samlar även in information som vi får när du använder vår hemsida genom cookies.

Vilka andra kan komma få tillgång till dina personuppgifter? 
Endast behörig anställd personal hos Bazaar Wine & Spirit AB.

Din rätt att motsätta sig behandlingen:
Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte tillhandahålla tjänsten. Vi värnar om din integritet och lovar att inte behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte längre vill. Kontakta oss på INFO@BAZAARWINE.SE så tar vi bort din information omgående.

Lagringsperiod:
Personuppgifterna sparas så länge som vi bedömer att du är intresserad av att ta emot utskicken. Vi kommer årligen att skicka dig en påminnelse och fråga om du fortfarande är intresserad av att ta emot utskick. Du kan också när som helst avregistrera från utskicken genom att använda den länk som finns i utskicken. Om du avregistrerar kommer vi att upphöra med att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål.

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER OCH ÖVERFÖRINGAR UTANFÖR EU/EES
Vi kan som personuppgiftsansvarig uppdra åt en partner eller leverantör att utföra den behandling som har specificerats ovan, t.ex. IT leverantörer, reklambyråer, m.m. Sådan behandling kommer inte att ske för annat ändamål än som angivits. Vissa partners och leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför EU/EES (ett s.k. Tredje land). Överföring sker endast till sådana länder som enligt EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå eller att leverantören innehar ett rättsligt bindande och verkställbart instrument som garanterar uppgifternas säkerhet.

DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD
Du äger rätt att:

Begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa (registerutdrag).
Få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter;
Invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas;
Få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet)
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Du kan när som helst kontakta Bazaar Wine & Spirit AB via INFO@BAZAARWINE.SE och få ut, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen notera att om du begär att vi begränsar behandlingen av eller raderar dina personuppgifter kan det innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla tjänsten till dig.

SKYDDET FÖR PERSONUPPGIFTER
Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som enligt branschstandard är skyddade mot intrång med brandvägg och lösenord.

För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som medarbetare lämnar kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till Bolagets servrar.

Våra medarbetare och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa våra regler för informations- och IT-säkerhet, denna personuppgiftspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

ÄNDRINGAR I DENNA PERSONUPPGIFTSPOLICY
Bazaar Wine & Spirit AB förbehåller sig rätten att revidera denna personuppgiftspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av personuppgiftspolicyn. Om Bazaar Wine & Spirit AB gör några ändringar i personuppgiftspolicyn kommer Bazaar Wine & Spirit AB att publicera dessa ändringar på Bazaar Wine & Spirit AB´s hemsida. Du rekommenderas därför att läsa denna Personuppgiftspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar.


KONTAKTINFORMATION
Vid frågor om vår Personuppgiftspolicy eller angående vår behandling, kontakta: Bazaar Wine & Spirit AB, org.nr: 559200-6380

Personuppgiftspolicyn antogs den 1 november 2019.