HÅLLBARHETHållbarhetspolicy

Vi på Bazaar Wine and Spirits AB arbetar ständigt med att utvecklas och inte minst gällande miljö och vår strävan efter ett förbättrat hållbarhetstänkande genom hela kedjan. Vi är väl medvetna om vårt ansvar som aktörer i vinsektorn och försöker i alla skeden att välja ett så klimatsmart tillvägagångssätt som möjligt genom hela vår process.

Genom vårt engagemang försöker vi uppmuntra alla våra producenter och samarbetspartners att göra miljö- och klimatmedvetna val och att sträva efter att förbättra anställdas villkor och förutsättningar. Vi väljer så långt det går transporter via tåg och båt istället för lastbil och flyg och vi lägger stort arbete i att se till att förbrukningsmaterial och avfall hanteras på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Vi tar vårt ansvar via vårt medlemskap i Svensk Glasåtervinning AB. Som leverantör åt Systembolaget följer vi de riktlinjer för inköp- och hållbarhetsfrågor som rekommenderas och vi omfattas av Business Social Compliance Initiative som är en uppförandekod som syftar till att säkra och stärka arbetarnas villkor i globala leverantörskedjor (och omfattar även miljöhänsyn och affärsetik).

Vi följer även riktlinjerna för marknadsföring av alkohol och verkar för ett ansvarsfullt brukande av alkohol.


Socialt ansvar

Vi har en noggrann urvalsprocess innan vi startar ett partnerskap med nya producenter. Det är för oss ett långsiktigt beslut och vi bedömer samarbetet ur ett helhetsperspektiv som till slut måste finna sin grund i våra värderingar.

Bazaar Wine & Spirit AB har även ett socialt ansvar i verksamheten. Att bedriva företagande på lagliga och etiskt försvarbara villkor är en grundbult för oss. Genom vår inriktning att arbeta i tät och personlig relation med små och medelstora företag ökar möjligheten för oss att få en god överblick av de olika led som bidrar till den slutliga produkt som vi importerar. Det ger oss möjlighet att vara närvarande och tydliga i vårt etiska ansvar.

Som leverantör till Systembolaget är det självklart att vi följer deras uppförandekod. Systembolagets uppförandekod är framtagen av BSCI (Business Social Compliance Initiative). Den bygger på FN:s och andra internationella konventioner om mänskliga rättigheter och innehåller bestämmelser inom följande områden:

Fackföreningsfrihet och kollektiv förhandling
Ingen diskriminering
Rimlig ersättning
laglig arbetstid
Hälsa och säkerhet
Inget barnarbete
Skydd för unga arbetare
Anställningstrygghet
Inget tvångsarbete
Miljöskydd
Affärsetik


Läs gärna mer om initiativet för social hållbarhet på amforis hemsida där du också hittar amfori BSCI Sustainable Wine Programme.

Inom ramen för uppförandekoden ställer vi naturligtvis krav på att våra producenter ska efterleva riktlinjerna. Det innebär också att vi alltid besöker våra producenter på plats runt om i världen för att säkerställa att reglerna följs och att de agerar på ett sätt som både är hållbart för miljön och klimatet, och gynnsamt för personalen och lokalsamhället där de verkar.

När vi besöker våra producenter kontrollerar vi därför bland annat hur druvorna odlas, hur arbetsförhållandena ser ut för de anställda, hur det går till när vinet tillverkas och lagras – hela vägen fram till att slutprodukten är förpackad och klar att transporteras hem till vårt lager i Stockholm.

Som ungt företag är det självklart att vi tar vårt ansvar i samhället och ser till att ta vår del av ansvaret för den påverkan vår verksamhet kan ha på både människor och miljö.